Polityka prywatności

Polityka prywatności (RODO)

I. Wstęp.

Stowarzyszenie „Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu” (WMKB) z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 4 w Olsztynie, jest Stowarzyszeniem zrzeszającym przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego. WMKB prowadzi swoją działalność w oparciu o Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych i jednocześnie jest ich administratorem. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez Klub zadań statutowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Członków WMKB są przepisy art. 6 ust. 1 lit. f; art. 9 ust. 2 lit. d i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

II. Rodzaj danych osobowych zbieranych przez WMKB.

Stowarzyszenie „Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu” w celu realizacji zadań statutowych, gromadzi następujące dane osobowe Członków oraz osób współpracujących z WMKB:

 1. imię i nazwisko,
 2. stanowisko,
 3. nazwa firmy,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.

III. Sposób wykorzystania danych.

Prowadząc działalność statutową WMKB wykorzystuje dane kontaktowe osób, które są zainteresowane jego działaniami. Dane osobowe służą do:

 1. wysyłania zaproszeń do współpracy w ramach realizowanych zadań;
 2. wysyłania zaproszeń na konferencje, seminaria i spotkania (w tym integracyjne);
 3. przesyłania informacji o aktualnie podejmowanych przez WMKB działaniach;
 4. organizacji pomocy prawnej;
 5. organizacji pomocy charytatywnej;
 6. kojarzeń biznesowych;
 7. innych działań statutowych.

W swoich działaniach WMKB przestrzega najwyższych standardów etycznych i dba o ochronę prywatności osób, które powierzyły mu swoje dane.

IV. Zmiany danych osobowych.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym ich aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia oraz usunięcia w drodze bezpośredniego poinformowania WMKB, w szczególności listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: zarzad@wmkb.com.pl

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia.

V. Proces wyrejestrowania.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z WMKB, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać kolejnych informacji o aktualnie prowadzonych przez WMKB działaniach, organizowanych wydarzeniach, spotkaniach i zaproszeniach na konferencje. Takie oświadczenie spowoduje, że Klub nie będzie kontaktował się z Państwem we wskazanym przez Państwa zakresie.

Mogą Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych danych osobowych a WMKB zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu danych z bazy WMKB, Klub nie będzie się mógł kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z jego działalnością.

VI. Postanowienia końcowe.

Odbiorcami danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu” oraz odpowiednie instytucje uprawnione do kontroli działalności administratora, oraz instytucje uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz do organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie stosował wobec państwa danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń bądź ich wyrejestrowania.

WMKB zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach strony internetowej Klubu: www.wmkb.com.pl

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności, mogą Państwo skontaktować się z WMKB, pisząc na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie „Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu”, ul. Żołnierska 4, 10-557 Olsztyn lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: zarzad@wmkb.com.pl

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a WMKB będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na złożone zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.