Broker

„PRZYGOTOWANIE REGIONALNYCH BROKERÓW INNOWACJI INSTYTUCJI NAUKOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW DO WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII”

Charakterystyka projektu

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Polityka UE wymusza ścisłą współpracę sektora nauki z gospodarką, co znalazło odzwierciedlenie w Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie jej celów ma służyć szybkiemu przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy, w tym innowacji oraz kształceniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Struktura finansowania badań w Polsce jest odwrotna niż na Świecie – w Polsce wyraźnie dominują badania podstawowe nad stosowanymi. Zmiana możliwa jest m. in. przez rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności zarządzania innowacjami i dostosowanie jej do warunków regionalnych. Konieczne jest budowanie własnych wykwalifikowanych zasobów personalnych – przygotowanych do prowadzenia transferu technologii. Jak dotąd żaden podmiot gospodarczy w regionie nie prowadzi szkoleń dla brokerów innowacji.

Kluczowym elementem decydującym o konkurencyjności gospodarki jest jej zdolność do wprowadzania nowych technologii. Województwo posiada jedne z najniższych wskaźników współpracy pomiędzy przemysłem a dostawcami nowych technologii. W regionie występuje jeden z najniższych wskaźników udziału w krajowym zatrudnieniu w jednostkach B&R – 1,4%. Niski poziom badań innowacyjnych oraz niekorzystna struktura nakładów na działalność innowacyjną firm z sektora MŚP wskazuje na słabą współpracę pomiędzy tymi sektorami. Dodatkową stałą cechą gospodarki regionu jest słabe zaangażowanie sektora przedsiębiorczości w finansowanie działalności badawczo – rozwojowej. Według danych z 2001r. największy odsetek wydatków inwestycyjnych przypadł na środki trwałe (ponad 96%), tylko śladowe wydatki poniesiono na oprogramowanie oraz zakup nowej technologii. W regionie są nieliczne potencjalne źródła innowacji – liczba instytucji naukowo – badawczych w województwie jest jedną z najniższych w kraju i wynosi 12 (kraj – 55). Dlatego wsparcie najmocniejszej jednostki wzmocni potencjał całego regionu. W śród podmiotów gospodarczych działających na Warmii i Mazurach dominuje sektor prywatny (ok. 95%). w strukturze przedsiębiorstw dominują małe i średnie, a przychody ze sprzedaży produktów i materiałów wytworzonych przez nie stanowią ponad 75% ogólnej sprzedaży w województwie.

2. Bariery jakie istnieją między naukowcami a przedsiębiorcami oraz w jaki sposób projekt przyczyni się do eliminacji tych barier.

Do wykonywania zadań brokera innowacji konieczne jest posiadanie tak specjalistycznej wiedzy i wyszukanych umiejętności, że broker innowacji uważany jest za nowy zawód. Pracownicy naukowo – badawczy i przedsiębiorcy takiej interdyscyplinarnej wiedzy nie posiadają, gdyż są specjalistami w swoich dziedzinach. Brak umiejętności interpersonalnych- komunikowania się, marketingu, jak i umiejętności wyszukiwania informacji, swobodnego poruszania się w przepisach i znajomości organizacji kojarzących innowacje jest dużą barierą w przeprowadzeniu transferów innowacji. Potwierdzają to wyniki badań GUS – dla 14% badanych przedsiębiorstw jedną z barier wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw jest brak informacji na temat technologii zarówno w strukturze wydziałów UWM jak i pracowników przedsiębiorstw. Wykształcenie brokera innowacji jest kosztowne, jedynie duże firmy są w stanie zainwestować w wiedzę swoich pracowników.

W Polsce obserwuje się niski stopień współpracy pomiędzy sektorem naukowo – badawczym a przemysłowym. W znacznej mierze jest to rezultat niskiej efektywności usług otoczenia instytucjonalnego wspierającego innowacyjność. Na rynku usług wspierających innowacyjność występuje poważna luka związana ze specjalistami wdrażającymi nowe technologie w przedsiębiorstwach. Realizacja projektu dotyczącego przygotowania regionalnych brokerów innowacji do wprowadzania nowych technologii pozwoli na wzmocnienie współpracy pomiędzy dawcami nowych rozwiązań technologicznych a przedsiębiorstwami, podnosząc tym samym innowacyjność całego regionu.

3. Zakres szkolenia obejmuje 144 godziny wykładów oraz zajęć praktycznych z następujących tematów:

– wstęp do innowacyjności (8h)
– źródła finansowania innowacji w latach 2007-2013 (8h)
– konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur (8h)
– zasady oceny innowacji w kontekście strategii rozwoju organizacji (8h)
– prawo ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (8h)
– międzynarodowe normy techniczne i systemy jakości jako podstawa innowacji (8h)
– zarządzanie wdrożeniem projektu innowacyjnego (8h)
– marketing innowacji (8h)
– krajowy i regionalny system wspierania innowacji (8h)
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych brokera innowacji (24h)
– negocjacje w transferze technologii (16h)
– innowacyjność w sektorze „IT” (8h)
– projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (8h)
– innowacyjność w praktyce – wizyta studyjna w „innowacyjnych organizacjach” (8h)
– synteza informacji (8h) i plany na przyszłość

Zajęcia dostarczą uczestnikom szkolenia nie tylko niezbędnej wiedzy i informacji, ale również uwzględnia podniesienie umiejętności „miękkich”. W trakcie realizacji szkoleń wykorzystane zostaną następujące metody:

– analiza przypadków,
– prace w zespołach zadaniowych,
– wykłady
– dyskusje panelowe i plenarne w systemie stacjonarnym i online
– podejmowanie symulowanych decyzji menadżerskich
– wizyta studyjna w przedsiębiorstwie i przeprowadzenie audytu technologicznego.

Szkolenia będą przeprowadzone w grupach 25 osobowych. W każdej grupie będą osoby zarówno z UWM i przedsiębiorstw. Pozwoli to na nawiązanie formalnych kontaktów, wspomagających wymianę doświadczeń i informacji. Uczestnicy szkolenia z UWM, jako członkowie środowiska uniwersyteckiego, posiadają informacje o prowadzonych kierunkach badań i potencjalnych możliwościach zastosowania wyników tych badań w przedsiębiorstwach. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli im na usystematyzowanie wiedzy o możliwościach i sposobach komercjalizacji wyników badań. Pracownicy przedsiębiorstw posiadają rozeznanie o potrzebach technologicznych swoich firm. Szkolenie umożliwi im poznanie źródeł nowych technologii i sposoby ich pozyskania. Zajęcia będą miały charakter interaktywny, nakierowane na aktywny udział uczestników szkolenia.

4. Zakładane rezultaty.

Projekt zakłada przeszkolenie 50 pracowników UWM i przedsiębiorstw w ramach kompleksowego szkolenia brokerów innowacji. Szkolenie brokerów innowacji stanowi nowe przedsięwzięcie na Warmii i Mazurach. Wiedza i umiejętności, które są konieczne do zarządzania innowacjami, wymagają wysoko specjalistycznego szkolenia łączącego zajęcia teoretyczne, wykształcenie praktycznych umiejętności interpersonalnych, praktyki w przedsiębiorstwach – przeprowadzenia audytu technologicznego.

Szkolenia obejmują 144 godziny zajęć i będą trwały od stycznia do czerwca. Ta innowacyjna inicjatywa, pogłębiająca wiedzę i rozwijająca umiejętności z zakresu transferu wiedzy i innowacji, pozwoli na przygotowanie 50 osób do pełnienia funkcji regionalnych brokerów innowacji w swoich jednostkach. Dzięki prowadzeniu szkoleń w grupach mieszanych, w których będą zarówno pracownicy UWM jak i przedsiębiorcy, powstanie nieformalna sieć współpracy pomiędzy sektorem naukowo – badawczym i gospodarką. Wzajemne kontakty podczas szkoleń pozwolą na poznanie specyfiki działalności jednostek naukowo – badawczych przedsiębiorstw.

Zakłada się, że dzięki transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorstwami wzrośnie konkurencyjność i potencjał innowacyjny firm regionu. Przez realizację projektu zapewniony zostanie rozwój społeczeństwa informacyjnego, gdyż projekt skupia się na nabyciu nowych, wyszukanych umiejętności brokerów innowacji. Ponadto zakłada się, że 50 Beneficjentów ostatecznych uczestniczących w projekcie, będzie kontynuować pracę na dotychczasowych stanowiskach z zakresem obowiązków rozszerzonym o nowe zadania dotyczące transferu technologii.

Aby zapewnić systematyczne uczestnictwo Beneficjentów ostatecznych w zajęciach, przedsiębiorstwa podpiszą oświadczenie o delegowaniu pracownika do udziału w tych szkoleniach. Sprawdzenie efektywności szkolenia będzie się odbywało za pomocą testów sprawdzających po zakończeniu każdego modułu. Pozwoli to również na usystematyzowanie nabytej przez nich wiedzy.

5. Co będzie stanowić o sukcesie projektu?

Sukcesem przedsięwzięcia będzie nie tylko osiągnięcie zakładanych celów i rezultatów projektu, ale przede wszystkim zadowolenie słuchaczy z formy i poziomu merytorycznego prowadzonych zajęć, co zostanie zdiagnozowanie za pomocą ankiet.
Sukcesem projektu będzie zatrudnienie wyszkolonych osób na celowo stworzonych stanowiskach brokerów innowacji, co będzie świadczyć o uznaniu dla świadczenia ich roli w danej organizacji. Ewaluacja projektu będzie odbywać się w oparciu o ankiety, przeprowadzone każdorazowo przed danym dniem szkoleniowym (ankieta badająca oczekiwania) i po szkoleniu (ocena przeprowadzonych zajęć), które będą miały na celu dostosowanie proponowanego wsparcia do oczekiwań przyszłych brokerów innowacji.
W celu ocenienia efektywności realizacji projektu, zostanie przeprowadzone także badanie ankietowe, które odbędzie się sześć miesięcy po zakończeniu udziału w przedsięwzięciu. Przeprowadzenie tej ankiety będzie miało na celu zbadanie, w jaki sposób szkolenia przyczyniły się do wzrostu zrealizowanych działań na rzecz wdrażania nowych technologii.

6. Upowszechnienie projektu.

Projekt polegający na wyszkoleniu regionalnych brokerów innowacji sfery naukowo – badawczej i przedsiębiorstw jest przedsięwzięciem nowym w regionie Warmii i Mazur. Działania mające na celu rozpowszechnienie kultury zarządzania innowacjami specjalistycznej wiedzy eksperckiej oraz tworzenia zdecentralizowanych struktur brokerów innowacji, mogą służyć jako przykład dobrych praktyk dla innych podmiotów. W przypadku sukcesu projektu, za który uważać się będzie zadowolenie słuchaczy z formuły szkoleń i przydatności przekazywanych informacji w praktyce zawodowej, zostanie rozważona możliwość otworzenia studiów podyplomowych na UWM-ie z zakresu przygotowywania brokerów innowacji do wdrażania nowych technologii. Takie studia podyplomowe kierowane by były do sfery badawczo – naukowej i przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur oraz województw ościennych.