CTT

„PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADCZENIA PROINNOWACYJNYCH USŁUG SŁUŻĄCYCH TRANSFEROWI WEDZY I TECHNOLOGII Z UWM DO GOSPODARKI REGIONU – UTWORZENIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, PRZESZKOLENIE PERSONELU I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH”

Charakterystyka projektu

1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie jest największą jednostką dydaktyczną oraz badawczo – rozwojową w województwie warmińsko – mazurskim.
W ramach badań własnych i statutowych realizowanych jest obecnie ponad 350 tematów badawczych w obszarze nauk biologicznych, weterynaryjnych, rolniczych, technicznych, humanistycznych, ekonomicznych, matematycznych, teologicznych, prawnych. Od kilku lat celem uczelni jest wzmacnianie współpracy nauki z gospodarką regionu poprzez realizację projektów proinnowacyjnych.
Dotychczas w UWM brakowało jednostki, której podstawowym celem byłaby promocja i komercjalizacja rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych opracowanych na uczelni, a także ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zasobów ludzkich UWM oraz świadczenie proinnowacyjnych usług związanych z transferem wiedzy i technologii do gospodarki regionalnej.
Jednym z celów projektu jest utworzenie uczelnianego Centrum Transferu Technologii, którego zadaniem będzie promocja i komercjalizacja rozwiązań opracowanych w UWM w gospodarce regionu Warmii i Mazur. Jego priorytetami będzie wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez wykorzystanie możliwości w dziedzinie badań i innowacji.
W wytycznej „poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu” kładzie się nacisk na konieczność upowszechniania innowacji (wiedzy i technologii) przy użycie sprawdzonych mechanizmów transferu technologii i wymiany wiedzy. Realizacja projektu utworzenia CTT będzie odbywała się przy współudziale Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu, który będzie pełnił rolę partnera – przedstawiciela sektora przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. Do zadań projektu zaliczać się będzie również wspomaganie procesu tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych opartych na współpracy regionalnego sektora B+R z lokalnymi przedsiębiorstwami, a także podniesienie potencjału regionalnego w zakresie innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy między sektorem badawczo – rozwojowym, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Do celu projektu należy również zwiększenie konkurencyjności Warmii i Mazur w procesie budowania potencjału gospodarczego i tworzenia nowoczesnych miejsc pracy.

2. Bariery jakie istnieją między naukowcami a przedsiębiorcami oraz w jaki sposób projekt przyczyni się do eliminacji tych barier.

Beneficjentami ostatecznymi projektu są przedsiębiorcy, którzy będą czerpać korzyść pośrednio, poprzez uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji i wymianie informacji oraz UWM jako szkoła wyższa, a w szczególności pracownicy naukowi oraz personel CTT.
Proces budowania i wzmacniania współpracy przedstawicieli sektora przedsiębiorstw oraz pracowników nauki jest czasochłonny i trudny do realizacji. Wymaga przełamywania barier występujących zarówno po stronie firm, jak i przedstawicieli świata nauki. CTT jest jednostką pomostową, działającą na styku nauki i biznesu, której zadaniem podstawowym jest tworzenie kontaktów między uczelnią a przedsiębiorstwami, ale także przełamywanie lub zmniejszanie barier występujących w procesie kojarzenia nauki i gospodarki.
Niechęć przedsiębiorców do współpracy z uczelniami wynika najczęściej z przekonania, że naukowcy nie znają potrzeb podmiotów gospodarczych i tworzą rozwiązania teoretyczne. Dodatkowo przedstawiciele firm zarzucają naukowcom nieznajomość zasad funkcjonowania wolnego rynku i prowadzenia przedsiębiorstwa, przez co proponowane przez nich rozwiązania nie są możliwe do wdrożenia.
Zmniejszenie tych barier będzie możliwe dzięki organizacji 7 spotkań grup przedsiębiorstw z określonych branż z przedstawicielami UWM w Olsztynie, mających na celu umożliwienie dialogu, poznanie wzajemnych oczekiwań i potrzeb, a także nawiązanie współpracy. Do przezwyciężenia tych ograniczeń przyczynią się także 2 zagraniczne misje technologiczne, w których uczestniczyć będą zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw, jaki naukowców UWM.
Kolejną barierą jest niewiedza przedsiębiorców o zakresie prac badawczych prowadzonych w UWM-ie, wynikająca zazwyczaj z „zamknięcia” środowiska naukowego na potrzeby sektora przedsiębiorstw regionu. Utworzenie CTT ma służyć promocji i komercjalizacji rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych opracowanych w UWM-ie wśród przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur oraz kojarzeniu firm i naukowców, dzięki czemu ograniczenie to ulegnie zmniejszeniu. Barierą występującą po stronie firm są także wysokie koszty wdrożenia innowacji. Większość przedsiębiorstw, szczególnie małych, nie posiada zdolności finansowej umożliwiającej zakup nowego rozwiązania technicznego, technologicznego czy organizacyjnego. Zadaniem pracowników CTT będzie informowanie przedsiębiorców o możliwościach aplikowania do Funduszy Strukturalnych, a także doradztwo przy przygotowywaniu wniosków. Dodatkowo zakłada się przygotowanie informatora dotyczącego możliwości pozyskania środków finansowych na transfer technologii i innowacji w roku 2008. Bariera jaką jest brak czasu pracowników naukowych, którzy często nie mają czasu na szukanie możliwości komercjalizacji swoich rozwiązań, zostanie zredukowana poprzez utworzenie CTT – jednostki zajmującej się promocją i komercjalizacją opracowanych innowacji, która pozwoli pracownikom skupić się na pracy badawczej i naukowej.

3. Charakter realizowanego wsparcia.

Przedsięwzięcie zakłada utworzenie pierwszego w województwie warmińsko – mazurskim Centrum Transferu Technologii (CTT) oraz przeprowadzenie dwóch działań pilotażowych.
Zakres projektu ma charakter kompleksowy, ponieważ zakłada zarówno przygotowanie personelu CTT do świadczenia proinnowacyjnych usług, jak i realizację działań pilotażowych. Przy realizacji projektu zakłada się wykorzystanie nowoczesnych technik teleinformatycznych.

Zakres projektu obejmuje realizację siedmiu głównych zadań, jakimi są:

– przygotowanie personelu CTT – uczestnictwo w szkoleniach związanych z transferem innowacji, staże w innych centrach oraz przedsiębiorstwach, wizyta studyjna;
– przygotowanie danych do umieszczenia na stronie internetowej CTT, m.in. bazy danych prac dyplomowych, ofert technologiczno – usługowych, prac badawczych;
– wypełnienie bazy danych ekspertów;
– działanie pilotażowe – związane z przedsiębiorczością akademicką;
– działanie pilotażowe – związane z organizacją 7 spotkań naukowców z grupami przedsiębiorców związanych z kluczowymi sektorami gospodarki Warmii i Mazur, które będą się odbywały głównie w pracowniach naukowców;
– organizacja dwóch zagranicznych misji technologicznych – do Danii i Niemiec;
– przygotowanie informatora na temat możliwości dofinansowania projektów dotyczących transferu technologii w 2008r.

4. Zakładane rezultaty.

Projekt jest przedsięwzięciem nowatorskim, a jego rezultatem będzie utworzenie pierwszego w naszym województwie CTT, czyli jednostki pomostowej świata nauki i biznesu. Podstawowym celem będzie promocja i komercjalizacja rozwiązań technologicznych, technicznych oraz organizacyjnych opracowanych na uczelni, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do ekspertów z uniwersytetu, a także świadczenie proinnowacyjnych usług związanych z transferem innowacji do gospodarki w regionie. Działania promujące innowacyjność obejmują 7 spotkań grup przedsiębiorców z pracownikami UWM oraz 2 zagraniczne misje technologiczne, a także konferencję podsumowującą projekt. Dodatkowo w trakcie realizacji projektu zostaną przeprowadzone działania promocyjne, dzięki którym informacje o przedsięwzięciu i możliwości uczestnictwa w działaniach pilotażowych zostaną upowszechnione w śród przedsiębiorców regionu oraz pracowników UWM.

5. Co będzie stanowić o sukcesie projektu?

Największym sukcesem przedsięwzięcia będzie utworzenie pierwszego w naszym województwie CTT działającego przy UWM w Olsztynie. Ponadto będzie to również zainteresowanie przedsiębiorców i naukowców współpracą z nowo powstałym CTT przy realizacji różnych projektów związanych z kojarzeniem świata nauki i biznesu w przyszłości. Ewaluacja projektu oraz potrzeb Beneficjentów ostatecznych odbywać się będzie w oparciu o badania ankietowe. Wśród przedsiębiorców, którzy wyrażą zainteresowanie ofertą nowo tworzonego CTT przeprowadzona będzie ankieta mająca na celu zbadanie oczekiwań przedsiębiorców w stosunku do współpracy z Centrum.

6. Upowszechnienie projektu.

Utworzona w ramach projektu jednostka CTT będzie pierwszą w naszym województwie.
W związku z tym, przedsięwzięcie będzie przykładem „dobrej praktyki” dotyczącej transferu wiedzy i technologii pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorstwami. Projekt będzie prezentowany na konferencjach i spotkaniach związanych z tematyką innowacyjności w regionie Warmii i Mazur, a także na terenie całego kraju.
Rezultaty oraz działania podjęte podczas projektu, takie jak utworzenie Centrum oraz realizacja działań pilotażowych, zostaną podsumowane w broszurze, która będzie rozpowszechniana na konferencji zamykającej projekt. Ponadto planuje się promocję rezultatów osiągniętych w ramach projektu poprzez media lokalne i regionalne.
Dodatkowo zakłada się, że informacje o powstałym CTT przy UWM w Olsztynie będą przekazywane przedsiębiorcom z Warmii i Mazur przez przedstawicieli firm, które wzięły udział w działaniach pilotażowych.