Członkostwo

Stowarzyszenie Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu ma Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających. Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje na podstawie decyzji Zarządu, po wypełnieniu deklaracji oraz opłaceniu wpisowego i składek.

Jak zostać członkiem klubu

Warunkiem przystąpienie do WMKB jest uzyskanie zaproszenia i rekomendacji dwóch członków Klubu. Ponad to uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 4,5 tys. zł. oraz rocznej składki w wysokości 4,5 tys. zł (istnieje możliwość rozłożenia tej sumy na raty).

Deklaracja przystąpienia do Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznes

  Ja legitymujący się dowodem osobistym wydanym przez deklaruję przystąpienie do Warmińsko - Mazurskiego Klubu Biznesu w charakterze członka i zobowiązuję się do przestrzegania statutu

  Informacje o kandydacie na Członka Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu

   I. Dane o Kandydacie

   1. Imię i nazwisko:

   2. Data urodzenia:

   3. Nr telefonu komórkowego i stacjonarnego (w firmie):

   4. Wykształcenie:

   5. Najważniejsze etapy pracy zawodowej:

   6. Posiadane tytuły i pełnione funkcje (w firmie i poza nią):

   7. Najważniejsze informacje o firmie (tzn. czym firma się zajmuje, największe osiągnięcia itp.):

   II. Dane o firmie

   1. Pełna nazwa firmy

   2. Adres firmy

   3. Tel./fax

   4. Asystent/ka (imię i nazwisko)