Działalność

Czym się zajmujemy?

Działalność

Klub prowadzi lobbing, a także kreatywnie wpływa na sprawy lokalnego biznesu poprzez uczestniczenie przedstawicieli Klubu w wielu komisjach, radach czy biorąc udział w konsultacjach społecznych. Zarząd w oparciu o uwagi Członków opracowuje i przedkłada opinie i zapytania w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców.

Przedstawiciele Klubu działają m.in. w:

– Grupie ds. Przedsiębiorczości Komponentu Regionalnego POKL – utworzonej przy Urzędzie Marszałkowskim;

– Radzie ds. Społeczeństwa Informacyjnego – utworzonej przy Urzędzie Marszałkowskim;

– Komitecie Monitorującym Strategię Rozwoju Regionu – utworzonym przy Urzędzie Marszałkowskim;

– Radzie Gospodarczej przy Urzędzie Miasta Olsztyn

– Udział w sesjach Rady Miasta Olsztyn

– Udział w projekcie „RIS Warmia Mazury Plus” – w Komitecie Sterującym RIS

– Udział w pracach przy projekcie „Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa”

Zarząd i Członkowie Klubu bardzo prężnie współpracują na wielu płaszczyznach z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Będąc członkami między innymi Rady Patronackiej Wydziału Nauk Ekonomicznych i wielu projektów współfinansowanych ze środków unijnych, organizowanych lub współorganizowanych przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski.

Zarząd Klubu dokłada także wszelkich starań, aby godnie reprezentować i chronić interesy gospodarcze swoich członków oraz reagować na wszelkie sygnały napływające od Członków, mając na celu utworzenie silnej więzi środowiskowej i towarzyskiej wewnątrz Klubu.

Spotkania klubowe

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Klubie mają możliwość spotykania się raz w tygodniu podczas „Cyklicznych spotkaniach Członków Klubu przy śniadaniu”. Spotkania odbywają się w poniedziałki w Villi Pallas. W ramach tych spotkań,  na zasadzie dyskusji omawiane są zagadnienia istotne dla życia gospodarczego oraz oceniana jest polityka gospodarcza państwa, władz lokalnych i samorządowych.

Stowarzyszenie organizuje również robocze spotkania z władzami miasta, województwa, samorządu oraz parlamentarzystami. Celem ich jest omawianie strategii rozwoju, stymulowanie nowych inwestycji oraz współpraca regionalna.

Uroczystości klubowe

Spotkanie opłatkowe Członków Klubu – organizowane jest w okresie przedświątecznym, do udziału w dzieleniu się opłatkiem i wspólnym śpiewaniu kolęd zapraszani są przedstawiciele władz, a spotkaniu współprzewodniczy ks. prałat Andrzej Lesiński – Kapelan Klubu.

Od 1994 roku WMKB organizuje coroczny Bal Biznesu, na którym bawią się przedstawiciele biznesu, władz Miasta, regionu oraz parlamentarzyści. Bal w swoim założeniu ma promować i wspierać współpracę biznesu i władz.

Kapituła Klubu Biznesu od 1994 r. przyznaje co roku tytuł „Osobowość Roku Warmii  i Mazur” osobom spoza biznesu, które wyróżniły się na niwie kultury, nauki  i działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu. Tradycją stało się także  nagradzanie wybitnych osobowości, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w rozwój gospodarczy naszego kraju, a także osób odpowiedzialnych społecznie, aktywnych i przedsiębiorczych, którym przyznawane są statuetki „Honorowa Osobowość Roku Warmii i Mazur”.

W poprzednich latach podczas Gali uroczyście odebrały przyznane statuetki między innymi  takie osobistości jak: Pan Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Pan Prezydent Bronisław Komorowski, Pan Prezydent Lech Wałęsa, Pani Komisarz UE Danuta Hűbner, Pan Marszałek Bogdan Borusewicz, Pan Marszałek Maciej Płażyński, Pan Premier Leszek Balcerowicz, Pan Premier Grzegorz Kołodko, Pan prof. Zbigniew Religa.