Działalność

Czym się zajmujemy?

Działalność

Klub prowadzi lobbing, a także kreatywnie wpływa na sprawy lokalnego biznesu poprzez uczestniczenie przedstawicieli Klubu w wielu komisjach, radach czy biorąc udział w konsultacjach społecznych. Zarząd w oparciu o uwagi Członków opracowuje i przedkłada opinie i zapytania w sprawach dotyczących środowiska przedsiębiorców.

Przedstawiciele Klubu działają m.in. w:

 • Radzie Rektorskiej przy Rektorze Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
 • Radzie Patronackiej Wydziału Ekonomicznego UWM w Olsztynie.
 • Radzie Patronackiej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
 • Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyna
 • Udział w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Udział w pracach Grupy Roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2021-2027
 • Udział w pracach Grupy roboczej ds. Przedsiębiorczości w Komponencie Regionalnym PO KL Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 • Regionalny Komitet Sterujący ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Udział w Grupie ds. Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Marszałku Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Forum Partnerskie – Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
 • Kapituła Statuetek Św. Jakuba przy Prezydencie Olsztyna
 • Warmińsko – Mazurskie Forum Terytorialne (ROT) przy Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim
 • Współpraca z Akademią Biznesu przy UWM w Olsztynie
 • Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Zespół Roboczy ds. Eksportu przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Kapituła Konkursu STERNIK
 • Głos doradczy w projekcie Metropolia Olsztyn
 • Forum Turystyki przy Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim

Zarząd Klubu dokłada także wszelkich starań, aby godnie reprezentować i chronić interesy gospodarcze swoich członków oraz reagować na wszelkie sygnały napływające od Członków, mając na celu utworzenie silnej więzi środowiskowej i towarzyskiej wewnątrz Klubu.

Spotkania klubowe

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Klubie mają możliwość spotykania się raz w miesiącu podczas „Cyklicznych spotkaniach Członków Klubu przy lunchu”. Spotkania odbywają się we wtorki w Restauracji LOFT 2.0. W ramach tych spotkań,  na zasadzie dyskusji omawiane są zagadnienia istotne dla życia gospodarczego oraz oceniana jest polityka gospodarcza państwa, władz lokalnych i samorządowych.

Stowarzyszenie organizuje również robocze spotkania z władzami miasta, województwa, samorządu oraz parlamentarzystami. Celem ich jest omawianie strategii rozwoju, stymulowanie nowych inwestycji oraz współpraca regionalna.

Uroczystości klubowe

Spotkanie opłatkowe Członków Klubu – organizowane jest w okresie przedświątecznym, do udziału w dzieleniu się opłatkiem i wspólnym śpiewaniu kolęd zapraszani są przedstawiciele władz, a spotkaniu współprzewodniczy ks. prałat Andrzej Lesiński – Kapelan Klubu.

Od 1994 roku WMKB organizuje coroczny Bal Biznesu, na którym bawią się przedstawiciele biznesu, władz Miasta, regionu oraz parlamentarzyści. Bal w swoim założeniu ma promować i wspierać współpracę biznesu i władz.

Kapituła Klubu Biznesu od 1994 r. przyznaje co roku tytuł „Osobowość Roku Warmii  i Mazur” osobom spoza biznesu, które wyróżniły się na niwie kultury, nauki  i działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu. Tradycją stało się także  nagradzanie wybitnych osobowości, które wniosły niekwestionowany wkład i są szczególnie zaangażowane w rozwój gospodarczy naszego kraju, a także osób odpowiedzialnych społecznie, aktywnych i przedsiębiorczych, którym przyznawane są statuetki „Honorowa Osobowość Roku Warmii i Mazur”.

W poprzednich latach podczas Gali uroczyście odebrały przyznane statuetki między innymi  takie osobistości jak: Pan Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, Pan Prezydent Bronisław Komorowski, Pan Prezydent Lech Wałęsa, Pani Komisarz UE Danuta Hűbner, Pan Marszałek Bogdan Borusewicz, Pan Marszałek Maciej Płażyński, Pan Premier Leszek Balcerowicz, Pan Premier Grzegorz Kołodko, Pan prof. Zbigniew Religa.