Projekty unijne

Projekty unijne

BROKER

„PRZYGOTOWANIE REGIONALNYCH BROKERÓW INNOWACJI INSTYTUCJI NAUKOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW DO WDRAŻANIA NOWYCH TECHNOLOGII” Charakterystyka projektu 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Polityka UE wymusza ścisłą współpracę sektora nauki z gospodarką, co znalazło odzwierciedlenie w Strategii Lizbońskiej. Osiągnięcie jej celów ma służyć szybkiemu przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy, w tym innowacji oraz kształceniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. […]

CTT

„PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADCZENIA PROINNOWACYJNYCH USŁUG SŁUŻĄCYCH TRANSFEROWI WEDZY I TECHNOLOGII Z UWM DO GOSPODARKI REGIONU – UTWORZENIE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, PRZESZKOLENIE PERSONELU I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH” Charakterystyka projektu 1. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie jest największą jednostką dydaktyczną oraz badawczo – rozwojową w województwie warmińsko – mazurskim. W ramach badań […]